logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

4 май 2018 г.

На свое заседание Управителният съвет на БНБ прие решение за прилагане от 1 януари 2019 г. на „Насоки за оценка на пригодността на членовете на ръководния орган и лицата, заемащи ключови позиции“ EBA/GL/2017/12 (21/03/2018).

Насоките определят изискванията по отношение пригодността на членовете на ръководния орган на кредитни институции, по отношение пригодността на ръководителите на функциите за вътрешен контрол и на главния финансов директор на кредитни институции, когато те не участват в ръководния орган, както и изискванията към лица, заемащи ключови позиции. В насоките се съдържат изисквания относно процесите за оценка, извършвани от институциите, както и към поддържаните от тях политики и практики за управление, както и техники за оценка от страна на регулаторните органи. Определени са понятията за отделяне на достатъчно време; честност, почтеност и независимост на членовете на ръководния орган, подходящи колективни знания, умения и опит на членовете му, както и за достатъчно човешки и финансови ресурси, отделяни за въвеждането в работата и обучението на тези членове.

Пълния текст на Насоките може да намерите тук.