logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

25 февруари 2010 г.

Днес Управителният съвет на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 за капиталовата адекватност на кредитните институции.

Настоящите изменения и допълнения в Наредба №8 на БНБ продължават антицикличната политика в регулирането на дейността на банките в България, като се очаква тези стъпки да допринесат за оптимизиране на процеса по капиталово бюджетиране на банките. Промените са насочени към хармонизиране на националните изисквания с тези на европейското законодателство и са изцяло в съответствие с изискванията на Директива 2006/48/ЕС, задължителни за прилагане от държавите-членки.

С промените в режима на третиране на текущата печалба и печалбата от предходната година се премахва изискването за провеждане на общото събрание на акционерите при признаването на тези печалби като елемент на капиталовата база. Премахва се прилаганото до момента по-строго третиране от другите страни-членки на ЕС на два от основните класове рискови експозиции съгласно стандартизирания подход за кредитен риск: рисковото тегло на класа „Експозиции на дребно” се променя от 100% на 75%, а рисковото тегло на класа „Експозиции, обезпечени с недвижимо имущество” се променя от 50% на 35%. С настоящите промени БНБ отменя и съществуващия формален разрешителен режим за използване на Стандартизиран подход за операционен риск, като по този начин се стимулира въвеждането от страна на банките на по-усъвършенствани подходи за управление на операционния риск.