logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

3 септември 2010 г.

Нова европейска надзорна рамка се създава от 1 януари 2011 г.

На 2 септември 2010 г. бе постигнато политическо съгласие между Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз, с което се създава нова европейска надзорна рамка. Това решение, което влиза в сила от 1 януари 2011 г., е резултат от продължителен процес, в който България в лицето на Министерството на финансите и Българската народна банка бе активен участник.

Европейската надзорна рамка включва създаването на Европейски съвет за системен риск, Европейски банков орган, Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейски орган за ценни книжа и пазари. По този начин за първи път на европейско равнище се формират необходимите инструменти за идентифициране на рискове и предотвратяване на кризи в европейската финансова система. Създават се и ефективни средства за по-добър контрол за участниците на финансовия пазар, което ще доведе до бързи и координирани действия за защита на икономиката и гражданите на ЕС. Приемането на регламентите, с които ще се създадат четирите нови европейски надзорни органа, засилва европейското измерение на финансовия надзор.

Европейският съвет за системен риск ще осъществява надзор на макроравнище върху финансовата система на ЕС. Целта е предотвратяване и намаляване на системните рискове, избягване на мащабни финансови сътресения, както и безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар. За тази цел Европейският съвет за системен риск ще извършва оценка на рисковете за стабилността на европейската финансова система и ще предупреждава при системни рискове, като дава препоръки за справянето с тях. Те ще могат да бъдат отправяни както към ЕС като цяло, така и към една или няколко държави-членки, европейски или национални надзорни органи. Препоръките няма да имат правнообвързващ характер за адресатите.

Европейският съвет за системен риск ще се председателства от президента на Европейската централна банка. От българска страна представител ще бъде управителят на Българската народна банка Иван Искров.

За усъвършенстване на надзора на банковия сектор на европейско ниво се създава Европейски банков орган. Неговата задача ще бъде да координира и наблюдава дейността на големите европейски банкови групи и да предлага стандарти и указания към националните надзорни органи, следейки за тяхното прилагане. Създаването на Европейския банков орган няма да отнеме правомощията на националните надзорни органи и те ще продължат да упражняват ежедневен надзор над отделните финансови институции. Европейският банков орган ще може да издава решения към отделни финансови институции в случай на нарушаване на европейското законодателство, при разрешаване на спорове между национални надзорни органи, както и при кризисна ситуация на ниво ЕС. Председателят на Европейския банков орган ще се избира от Съвета на надзорниците, в който от българска страна ще участва подуправителят на БНБ и ръководител на управление „Банков надзор” Румен Симеонов.

За България създаването на Европейския банков орган ще даде възможност за още по-активно участие и сътрудничество в реализирането на неговите изключително важни функции, своевременен обмен на информация и координирани действия с другите национални надзорни органи.

Комисията за финансов надзор ще представлява България в Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и в Европейския орган за ценни книжа и пазари.