logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

6 октомври 2010 г.

В нормативната рамка на БНБ се въвеждат новите
европейски разпоредби за капиталова адекватност на банките

Управителният съвет на Българската народна банка прие изменения и допълнения в три наредби - за големите експозиции на банките, за капиталовата адекватност на кредитните институции и за управлението и надзора върху ликвидността на банките. С тях се отразяват промените в директивите на ЕС за капиталовата адекватност на банките. По този начин в нормативната рамка за банкова дейност на България се въвеждат новите европейски разпоредби, свързани с определени елементи на собствения капитал, големите експозиции и управлението на ликвидността. Друга част от промените в европейските директиви са отразени в предложените изменения в Закона за кредитните институции, които са представени за разглеждане в Народното събрание.

С измененията в Наредба №7 на БНБ за големите експозиции на банките се променя режимът за третиране на големите междубанкови експозиции. Значително се стеснява обхватът на разрешените облекчения, използвани от банките за намаляване на размера на големите експозиции. Изключение от режима ще има единствено за определени видове вземания, отличаващи се с висока ликвидност и нисък кредитен риск. В тази връзка с измененията се въвежда и изискване за частично включване на експозициите към банки-майки и банкови дъщерни дружества от групата в режима на големите експозиции. Целта е да се осигури допълнителна защита срещу риск от прекомерна концентрация на експозиции спрямо дружества от групата. С измененията се правят и допълнителни пояснения относно признаването на ефекта от използването на инструменти за кредитна защита.

Най-съществената промяна в Наредба №8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции е въвеждането на хармонизирани критерии и система от лимити за включване на безсрочни хибридни инструменти в първичния капитал. Предоставените възможности за разнообразяване на капиталовата структура и подобряване на качеството на първичния собствен капитал ще позволи на банките по-добре да планират и управляват капиталовите си позиции. Въвеждат се подробни критерии за запазване на нетен икономически интерес при извършването на секюритизация и се допълват условията за признаване на значителен трансфер на кредитен риск. Във връзка с новите европейски изисквания към агенциите за външна кредитна оценка с разпоредба на наредбата ще се улесни процедурата за признаване на одобрените според тези изисквания агенции и методологията за присъжданите от тях кредитни оценки за надзорни цели. Друга промяна е свързана с техниките и подходите за редуциране на кредитния риск, включително използването на застрахователни полици „Живот”.

Измененията и допълненията в Наредба №11 на БНБ за управлението и надзора върху ликвидността на банките са свързани с прилагането на хармонизирани качествени изисквания към управлението на ликвидността на банките. Като част от управлението на ликвидността и ликвидния риск от банките ще се изисква да поддържат ликвидни буфери за преодоляване на ликвидни затруднения при неблагоприятна среда. С новите разпоредби се засилва приложението на стрес тестовете. Резултатите от тях ще служат за база, въз основа на която банките ще могат да определят размера и състава на ликвидните си буфери и позиции, както и да актуализират плановете си за действия при непредвидени обстоятелства и сценарии „ликвидна криза”.

Промените в Наредби №7, №8 и №11 на БНБ водят до по-консервативно третиране на съответните рискове и по този начин се създават условия за по-доброто им управление в отделните банки. Чрез подобрените възможности за включване на хибридни инструменти в капитала се позволява на банките разумно да увеличат своите източници на капитал, което ще улесни развитието на тяхната дейност.

Измененията в трите наредби влизат в сила от 31 декември 2010 г., което ще окаже влияние върху годишните отчети на банките.