logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

16 декември 2010 г.

Европейската централна банка (ЕЦБ) взе решение да увеличи своя записан капитал с 5 млрд. евро: от 5,76 млрд. евро на 10,76 млрд. евро, считано от 29 декември 2010 г. Решението бе взето от Управителния съвет на ЕЦБ в съответствие с Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, както и с Регламент (ЕО) № 1009/2000 на Съвета от 8 май 2000 г., който предвижда увеличаване на капитала на ЕЦБ със сума до този размер.

Решението е резултат от направена през 2009 г. оценка на адекватността на нормативно изискуемия капитал. Увеличението на капитала бе счетено за целесъобразно, като се има предвид повишената колебливост на обменните курсове, лихвените проценти, цената на златото и кредитния риск. Тъй като максималният размер на провизиите и резервите на ЕЦБ е равен на равнището на внесения капитал, това решение ще позволи на Управителния съвет да повиши провизиите със сума, съответстваща на увеличението на капитала, започвайки от разпределението на част от печалбата за тази година. В по-дългосрочна перспектива увеличението на капитала – първо по рода си от 12 години – е мотивирано от необходимостта да се осигури адекватна капиталова база в значително разрасналата се финансова система.

За да протече гладко прехвърлянето на капитал към ЕЦБ, Управителният съвет взе решение националните централни банки от еврозоната да внесат своето допълнително участие в капитала в размер на 3 489 575 000 евро на три еднакви годишни вноски. Следователно настоящите национални централни банки от еврозоната ще изплатят 1 163 191 667 евро като първа вноска на 29 декември 2010 г. Останалите два транша ще бъдат изплатени съответно в края на 2011 г. и 2012 г. Освен това минималният процент от записания капитал, който националните централни банки извън еврозоната са задължени да внасят като принос към оперативните разходи на ЕЦБ, ще бъде намален от 7.00% на 3.75%. Следователно националните централни банки извън еврозоната, включително и БНБ, ще направят само незначителни корекции в своя капиталов дял, в резултат на които на 29 декември 2010 г. общата сума на плащанията ще възлиза на 84 220 евро.

Съответните решения и правни инструменти на ЕЦБ ще бъдат своевременно публикувани в „Официален вестник на Европейския съюз” и на уебсайта на ЕЦБ.

За повече информация: http://www.ecb.int/press/pr/date/2010/html/pr101216_2.en.html.