logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

17 декември 2010 г.

Създава се Европейски съвет за системен риск

Европейският съвет за системен риск (ESRB) започна работа от вчера съгласно съответното законодателство на Европейския съюз.

Европейският съвет за системен риск е независим орган на ЕС, който отговаря за пруденциалния надзор на макроравнище върху финансовата система в съюза. Той допринася за предотвратяването или намаляването на системните рискове за финансовата стабилност в ЕС, които възникват от процесите вътре във финансовата система. Съветът допринася и за безпроблемното функциониране на вътрешния пазар, а по този начин осигурява устойчив принос на финансовия сектор за икономическия растеж.

Както е предвидено в законодателството, председател на Европейския съвет за системен риск е президентът на Европейската централна банка г-н Жан-Клод Трише.

Г-н Мервин Кинг, управител на централната банка на Обединеното кралство (Bank of England), бе избран за първи заместник-председател на Европейския съвет за системен риск.

Управителят на БНБ Иван Искров е член с право на глас в Генералния съвет на Европейския съвет за системен риск.

Седалището на съвета е във Франкфурт на Майн, а Секретариатът му се осигурява от Европейската централна банка (ЕЦБ).

Генералният съвет на ЕССР ще проведе встъпителното си заседание на 20 януари 2011 година.