logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

21 декември 2010 г.

БНБ прие наредба за изискванията към възнагражденията в банките

Управителният съвет на БНБ прие Наредба № 4 за изискванията към възнагражденията в банките и свързани с нея изменения в Наредба № 8 за капиталовата адкватност на кредитните институции.

С новата Наредба № 4 за изискванията към възнагражденията в банките се въвежда изискване за прилагане на политики за възнагражденията за категориите персонал, чиято дейност оказва съществено въздействие върху рисковия профил на банките. Тези политики следва да обхващат всички аспекти на възнагражденията и да отговарят на определените в наредбата принципи и изисквания, като ще се акцентира върху изплащането и формирането на променливия компонент на общото възнаграждение.

Променливите възнаграждения ще се определят и изплащат въз основа на критерии за оценка на резултатите от дейността на банката, структурното звено и на съответния служител. Във връзка с това банките следва да имат адекватен механизъм за формиране и разпределение на променливите възнаграждения, който да включва оценка, базирана на дългосрочните резултати и отчитане на основните рискове, свързани с дейността. Въвежда се разпоредба за разсрочване на поне 40% от променливото възнаграждение за период от най-малко 3 години. Същевременно по отношение на структурата на тези възнаграждения ще се изисква поне 50% от тях да бъдат изплащани под формата на акции и други капиталови инструменти на банката, които адекватно отразяват нейното състояние.

Новата Наредба № 4 е част от общата рамка за управление на рисковете в отделните банки и насърчава въздържане от прекомерно поемане на такива.

Измененията в Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции се отнасят основно до изискванията за оповестяване на политиките и практиките за възнагражденията в банките.

Новата Наредба № 4 и измененията в Наредба № 8 влизат в сила от 01.01.2011 г., като действието на преходните долни граници при определянето на капиталовите изисквания за банки, използващи вътрешно-рейтингов подход за кредитен риск или усъвършенстван подход за измерване на операционен риск, ще бъде до края на 2011 година.

С тези промени в българската банкова нормативна уредба се въвеждат новите европейски разпоредби, свързани с принципите и изискванията към политиките за възнагражденията в банките.