logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

21 декември 2010 г.

БНБ прие промени в Наредба № 16

Управителният съвет на Българската народна банка прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на БНБ от 16 юли 2009 г. за лицензиране на платежните институции и операторите на платежни системи.

Измененията в Наредба № 16 на БНБ имат за цел да допълнят и детайлизират набора от документи, с които се предоставя информация за професионалния опит, квалификацията и добрата репутация на лицата, притежаващи дялово участие в дружествата, които желаят да извършват дейност като платежна институция.

Промяната е в съответствие с изискванията на Закона за платежните услуги и платежните системи. Съгласно нея лицата, които пряко или косвено притежават квалифицирано дялово участие по смисъла на § 1, ал. 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции в капитала на дружествата - заявители за получаване на лиценз за платежна институция, трябва да са доказали своята надеждност, предполагаща стабилно и разумно управление на ръководените от тях компании.