logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

14 януари 2011 г.

На 1 януари 2011 г. официално започнаха работа трите нови европейски надзорни институции - Европейският банков орган (ЕБО), Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) и Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО). Новите органи са приемници съответно на Комитета на европейските банкови надзорници, Комитета на европейските регулатори на ценни книжа и Комитета на европейските надзорни органи по застраховане и професионални пенсионни схеми. На 10, 11 и 12 януари 2011 г. се проведоха първите заседания на трите Съвета на надзорниците - основната структура за вземане на решения в ЕБО, ЕОЦКП и ЕОЗППО. За председатели бяха избрани съответно Андреа Енриа (ЕБО), Стивън Мейджър (ЕОЦКП) и Габриел Бернардино (ЕОЗППО). Изборът на тримата председатели следва да бъде потвърден и от Европейския парламент. Бяха избрани и първите шестчленни състави на Управителните съвети на ЕБО, ЕОЦКП и ЕОЗППО.

Задачата на новите органи е да допринесат за подобряване на функционирането на европейския финансов пазар, като координират дейността на националните надзорни институции, предлагат стандарти и указания и следят за тяхното прилагане.

В този контекст националните надзорни органи запазват своите правомощия и ще продължат да упражняват ежедневен надзор над отделните финансови институции. При установено несъответствие на европейските регулации, разрешаване на спорове между национални надзорни органи, както и при кризисна ситуация на ниво Европейски съюз, ЕБО, ЕОЦКП и ЕОЗППО ще могат да издават правнообвързващи решения към национални надзорни органи и отделни финансови институции.

Представители на България в Съвета на надзорниците на новите органи са подуправителят на БНБ и ръководител на управление „Банков надзор” Румен Симеонов (ЕБО) и председателят на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев (ЕОЦКП и ЕОЗППО).

На своето заседание на 12 януари 2011 г. Съветът на надзорниците на Европейския банков орган прие работна програма за провеждане на общоевропейския тест за устойчивост на системата през първата половина на 2011 г., като резултатите ще бъдат публикувани към средата на годината. Тази дейност ще се проведе съвместно с националните надзорни органи, Европейския съвет за системен риск, Европейската централна банка и Европейската комисия.