logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

25 февруари 2011 г.

По покана на Управителя на Централната банка на Кипър, г-н Атанасиос Орфанидес, управителите или техни представители от централните банки на Албания, Босна и Херцеговина, България, Кипър, Бивша югославска република Македония, Гърция, Черна гора, Румъния и Сърбия, както и представител на Банковата агенция на Федерация Босна и Херцеговина, се срещнаха в Лимасол на 25 февруари 2011 г.

Срещата се проведе в рамките на многостранния Меморандум за разбирателство, подписан в Атина през юли 2007 г., чиято цел е да доразвие сътрудничеството в областта на банковия надзор и финансовата стабилност.

На първото заседание от срещата бяха разгледани последните макроикономически и финансови промени в страните от Югоизточна Европа и текущите перспективи и състояние на банковата система. Участниците отбелязаха, че независимо от трудната международна обстановка съществуват признаци на възстановяване и постепенен растеж в повечето страни в Югоизточна Европа. Участниците също така отбелязаха, че надзорните органи са предприели пруденциални мерки, които са допринесли за по-нататъшното укрепване на банковата система в региона и засилване на финансовата стабилност.

На второто заседание от срещата, участниците приеха рамка за редовен обмен на информация за презграничните банкови групи с дейност в държавите от Югоизточна Европа. С рамката се установява постоянен механизъм за информационен обмен между органите за банков надзор на държавите от Югоизточна Европа, който ще улесни периодичния обмен на информация и ще насърчава по-доброто разбиране на рисковете пред банките с презгранично присъствие в региона. Тя ще позволи също и идентифицирането на възможните различия между националните надзорни правила и практики и ще повиши сътрудничеството в областта на надзора.

Накрая беше договорено, че следващата среща ще се проведе в Албания през 2012 г.