logo
Skip to content

19 март 2011 г.

Българската народна банка – партньор на ЕЦБ по
програма за техническо сътрудничество за
Националната банка на Сърбия

На 18 март 2011 г. официално стартира проект за техническо сътрудничество „Засилване на институционалния капацитет на централната банка на Сърбия” между ЕЦБ и централни банки от ЕС (сред които и БНБ), от една страна, и Националната банка на Сърбия, от друга. Проектът се финансира от Европейския съюз и предвижда техническа помощ да се окаже в 11 области, като Българската народна банка ще реализира дейности в две области: „Предприсъединителна помощ за ЕС” и „Статистика”.

Програмата е двугодишна и целта е да се подпомогне Националната банка на Сърбия в нейните усилия за повишаване на институционалния капацитет и приспособяване на регулациите и политиките на Сърбия в банковата област с тези на Европейския съюз и Европейската система на централните банки.

След присъединяването на Република България към Европейския съюз, БНБ се утвърди като водеща централна банка в предоставянето на техническа помощ за банковия сектор сред държавите-кандидатки и държавите - потенциални кандидатки за членство в Европейския съюз в региона. Това е четвъртият проект, финансиран от Европейския съюз, в който Българската народна банка участва в качеството си на институция, предоставяща техническа помощ. БНБ участва в проекти в Черна гора, Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия. Политиката на БНБ е насочена към укрепване на банковия сектор в региона и плавна хармонизация с изискванията на Европейския съюз.