logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

30 март 2011 г.

БНБ прие изменения и допълнения в Наредба № 16 за
лицензиране на платежните институции и операторите на платежни системи

Днес, на свое заседание УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на платежните институции и операторите на платежни системи.

Промените са продиктувани от измененията в Закона за платежните услуги и платежните системи от 28 декември 2010 година. С тях в българското законодателство бяха въведени разпоредбите на Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО.

С промените в наредбата се актуализират изискванията за капитал и отчетност на платежните институции и се въвеждат такива по отношение на документите, необходими за издаване на лиценз на дружествата за електронни пари, както и по отношение на капитала и отчетността на дружествата за електронни пари.

Измененията се предвижда да влязат в сила от 30 април 2011 година.