logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

12 май 2011 г.

БНБ прехвърля на Министерство на
финансите акциите си в „Централен депозитар” АД

Днес на свое заседание Управителният съвет на БНБ взе решение да прехвърли притежаваните от Българската народна банка акции от капитала на „Централен депозитар” АД на Министерството на финансите. Към момента БНБ притежава 2000 броя акции на дружеството, всяка с номинална стойност от 100 лв., което представлява 20%-ен дял от капитала му. Предвижда се прехвърлянето на акциите да се извърши възмездно по номиналната им стойност, като при продажба на „Централен депозитар” АД на стратегически инвеститор БНБ ще получи и разликата между номиналната и продажната цена на притежаваните сега акции от капитала на дружеството.

С решението си УС на БНБ изразява подкрепа на целите на одобрената на 6 април 2011 г. от Министерския съвет Концепция за интеграция на „Българска фондова борса” АД и „Централен депозитар” АД в европейските и световни финансови пазари. Както е известно, основните цели в нея са развитието на българския капиталов пазар и утвърждаването му като инфраструктурен център за международните пазари в региона. Принципното становище на централната банка е, че привличането на стратегически инвеститор в „Централен депозитар” АД би оказало положително влияние върху развитието на българския капиталов пазар. Израз на това разбиране бе и решението на УС на БНБ от 2005 г. да упълномощи Агенцията за приватизация да предприеме необходимите действия за продажба на акциите на БНБ в „Централен депозитар” АД съвместно с тези на Министерството на финансите. Изпълнението на този акт бе отложено до приемането на съответната концепция от МС.