logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

9 юни 2011 г.

БНБ прие промени в Наредба №3 за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти

Днес на свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка прие изменения и допълнения на Наредба №3 на БНБ от 16 юли 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти.

С промените се уеднаквява използваната терминология в Наредба №3 с тази в Закона за платежните услуги и платежните системи от 28 декември 2010 година. Законът въведе в българската нормативна уредба изискванията на Директива 2009/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за изменение на Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа.