logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

9 юни 2011 г.

Българската народна банка взе решение за промяна в графика на системния ден на системата за брутен сетълмент в реално време RINGS

От 13 юни 2011 година БНБ въвежда промени в графика на системния ден на RINGS.

С реализацията на проекта се въвежда трети сетълмент цикъл на платежната система БИСЕРА 6 в рамките на системния ден на RINGS и се удължава времето за приемане на клиентски плащания за изпълнение през RINGS.

Промяната в броя на заявките за сетълмент на БИСЕРА 6 ускорява и оптимизира изпълнението на клиентските плащания, осигурява равномерното им разпределение в рамките на системния ден и улеснява управлението на ликвидността и оперативната дейност на банките при обслужването на техните клиенти.

Очаква се положителен ефект при обработката на плащанията към бюджета, тъй като се предвижда голяма част от клиентите да се възползват от втората заявка на БИСЕРА 6, което ще намали обема им в третата заявка. Това ще намали необходимото време на банките за обобщаване на информацията за централизация на бюджетни средства и за обработките в края на деня.

С промяната в графика на системния ден на RINGS и броя на сетълмент циклите на БИСЕРА 6 ще се ускорят междубанковите разплащания, което ще улесни клиентите и бизнеса.

Внедряването на промените е проект, иницииран от Асоциацията на банките в България и системния оператор БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД. БНБ, в качеството си на администратор и оператор на RINGS, подкрепи, инициира и организира бързата реализация на проекта, оценявайки положителните ефекти за платежната система и оперативната дейност на банките при обслужването на техните клиенти.