logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

15 юли 2011 г.

Европейският банков орган публикува резултатите
от общоевропейския стрес-тест за устойчивост на банковата система

Европейският банков орган (ЕБО) публикува резултатите от проведения под негово ръководство в периода април-юни 2011 г. общоевропейски тест за устойчивост на европейската банкова система (стрес-тест).

Целта на теста бе да се оцени устойчивостта на европейските банки при хипотеза на утежнен, но малко вероятен сценарий на негативни изменения в средата и да препоръча мерки за навременно увеличение на капитала над минималното регулаторно ниво от 5% адекватност на първичния капитал. В теста са участвали общо 90 банки и банкови групи от 21 страни от ЕС. Тези банки покриват над 65% от консолидираните активи на банковата система на ЕС. Тестът за устойчивост е извършен на най-високо консолидирано групово ниво от самите банки в тясно сътрудничество с консолидиращите национални надзорни органи.

Изводите от теста са, че както банките от банковите групи, представени в България и участвали в теста, така и останалите банки в страната ни имат много по-добра капиталова адекватност от минималните изискуеми нива в теста. Както е известно от регулярно публикуваните данни на БНБ за състоянието на банковата система, адекватността на първичния капитал на банковата система в България е 15.4%, а общата капиталова адекватност е 17.7 %.

Конкретните резултати от проведения тест за устойчивост на европейската банкова система може да намерите на: http://stress-test.eba.europa.eu/.