logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

10 ноември 2011 г.

Днес Управителният съвет на Българската народна банка прие изменения и допълнения на Наредба № 18 от 2005 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение.

С приетите изменения и допълнения по-детайлно се регламентират действията, които следва да бъдат извършени при предявяване на български банкноти за отложена замяна чрез пощенска пратка или куриер, както и документите, които следва да се приложат. Съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари се въвежда изискване за предоставяне на декларация за произход на средства от страна на предявителя на банкноти, за които се иска отложена замяна. От 1 юли 2012 г. с цел улесняване на гражданите на Република България се предвижда още един начин за изплащане от страна на БНБ на стойността на заменените банкноти, а именно чрез пощенски паричен превод.

С промените се дава ново определение и класификация на машините за самообслужване с банкноти и монети. Добавя се и класификация на машините за сортиране на банкноти и монети. Изменени и допълнени са текстовете, свързани със замяната на български банкноти, повредени в резултат на активирани средства против кражба. Въвежда се и ново задължение за банките и доставчиците на услуги – да информират БНБ за вида на използваното от тях средство против кражба на банкноти, като предоставят и мостра от същото в „Националния център за анализ” на БНБ.