logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

10 ноември 2011 г.

Днес Управителният съвет на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции. Промените имат технически характер и са следствие от изменения в европейската директива за капиталова адекватност на кредитните институции по отношение изискванията за пресекюритизиращите позиции и инструментите в търговския портфейл. Поради незначителния дял на тези дейности в банковите портфейли не се очаква съществен ефект от промените върху показателите на банковата система в България.