logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

23 ноември 2011 г.

Българската народна банка и регулаторните надзорни органи на
Черна гора успешно завършиха туининг проект MN 08 IB FI 01 на ЕС

Днес, Българската народна банка в консорциум с Централната банка на Нидерландия (De Nederlandsche Bank) и българската Комисия за финансов надзор (КФН), от една страна, и финансовите регулатори на Черна гора - Централната банка на Черна гора, Комисията за ценни книжа и фондови борси, Агенцията за застрахователен надзор и Министерството на финансите на Черна гора, от друга, успешно завършиха 24-месечния туининг проект MN 08 IB FI 01 „Укрепване на регулаторния и надзорния капацитет на финансовите регулатори”. Проектът, стартирал на 30 ноември 2009 г., е финансиран от Европейския съюз (ЕС) чрез Инструмента за предприсъединителна помощ с бюджет от 1 199 966.94 евро.

Проектът допринесе за хармонизиране на законодателството на Черна гора с достиженията на общностното право на ЕС в областта на банковото дело, ценните книжа и пенсионното дело, застрахователното дело и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и за укрепване на финансовата стабилност, сътрудничеството между институциите-бенефициенти и за повишаването на техния административен капацитет. Резултатите от проекта са важна стъпка за подготовката на Черна гора за преговорния процес за присъединяване към ЕС.

Постигнати са следните основни резултати:

• Изготвени са 8 нови законопроекта, 3 от които са приети от Парламента на Черна гора: Закон за Съвета за финансова стабилност, Закон за търговите предлагания и Закон за инвестиционните фондове.

• Разработени са проекти на План за действие за прилагане изискванията на Базел II, нова Наредба за капиталова адекватност, Рамка за изпълнение на изискванията на Втория стълб на Базел II и съответните ръководства, наръчници и отчетни форми. Това ще позволи на Централната банка на Черна гора да планира работата си през следващите няколко години и ще й помогне да определи приоритетите си.

• Създаден е Съвет за финансова стабилност и са подготвени планове за действие за управление на кризисни ситуации.

• Изготвен е анализ на съответствието (gap analysis) на черногорското законодателство с изискванията на ЕС, както и документи с насоки за транспониране на всички основни директиви в областта на ценните книжа и пенсионното осигуряване. Разработени са девет оперативни наръчника и методически указания, повечето от които вече са въведени. Проведени са двадесет и четири различни обучения, в това число и 2 международни конференции.

• В областта на застрахователния надзор са изготвени Насоки за самооценка на основните принципи на Международната асоциация за застрахователен надзор (IAIS), както и доклад за самооценка на база на основните принципи на IAIS. Приети са планове за работа за провеждане на инспекции на място и дистанционен надзор. Подготовката за транспониране на директива "Платежоспособност II" в Черна гора върви успешно, като се прилага изготвена пътна карта. Създадено е Национално бюро на застрахователите. В резултат от всеобхватното обучение и съвместната дейност, работата на застрахователния надзор стана по-ефективна.

• Разработени са ръководства за провеждане на инспекции, програми за проверка, меморандум за сътрудничество между институциите-бенефициенти за предотвратяване на изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма.

• Повишена обществена осведоменост – изготвена и в процес на прилагане е Стратегия за осведомяване и защита на инвеститорите; бяха издадени и разпространени информационни брошури за предотвратяване прането на пари и финансирането на тероризма, предназначени за обществеността и за финансовите институции, както и информационни материали за капиталовия пазар и за доброволните пенсионни фондове. Създаден е Информационен център на Комисията за ценни книжа и фондови борси. Проведени са семинар за журналисти и семинар за правоприлагащите органи за предотвратяване прането на пари и финансирането на тероризма.Прикачени файлове

Укрепване на регулаторния и надзорния капацитет на финансовите регулатори между Българската народна банка, Централната банка на Нидерландия, Комисията за финансов надзор на Република България и Министерството на финансите, Централната банка на Черна гора, Комисията за ценни книжа и фондови борси, Агенцията за застрахователен надзор на Черна гора Изтегли PDF (838 KB)