logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

20 декември 2011 г.

Днес, 20.12.2011 г., на свое заседание Управителният съвет на БНБ взе решение, с което подкрепи частичното оттегляне на надзорната мярка, наложена на „Общинска банка” АД на 10.11.2011 г. със заповед на подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор”. С посочената заповед пет дружества акционери бяха лишени за срок от шест месеца от право на глас в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка” АД и беше поставено изискване към банката да извърши промени в устава си, позволяващи Общото събрание да взема решения в съответствие с предвидените в Търговския закон изисквания за мнозинство от гласовете.

Тъй като в Търговския регистър по партидата на „Общинска банка” АД вече са вписани необходимите промени в устава на банката, както и в състава на Надзорния и Управителния й съвет, може да се направи заключение, че наложената мярка е постигнала целта си.

Във връзка с това наложената на 10.11.2011 г. надзорна мярка е частично оттеглена, като се възстановява правото на глас на петте дружества акционери за остатъка на срока от шест месеца, считано от 20.12.2011 г. По този начин се дава възможност посочените акционери да упражняват правото си на глас при последващи Общи събрания на акционерите на банката, включително и на насроченото за 27.12.2011 г.