logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

27 юли 2012 г.

Управителният съвет на Българската народна банка прие изменения и допълнения в Наредба № 26 за финансовите институции.

В изпълнение на чл. 3а, ал. 7 от Закона за кредитните институции (въведена с изменение на закона, обнародвано в ДВ, бр.105 от 2011 г.) наредбата определя условията за освобождаване от регистрация на финансовите институции, които извършват дейност със средства, предоставени за изпълнение на целеви проекти и програми на Европейския съюз.

Въвежда се изискване финансовите институции да поддържат собствен капитал по всяко време в размер, не по-малък от минимално необходимия внесен капитал за съответната дейност. Определен е срок до края на 2012 г. за изпълнение на това изискване от финансовите институции, чиито капитал е недостатъчен.

Прецизирани са текстовете за начина, по който се определя основната дейност на финансовата институция. Целта е да се предотврати заобикалянето на регистрационния режим чрез избор на изгоден за институцията метод за изчисляване размера на основната дейност. Въз основа на натрупания от БНБ опит са допълнени и разширени основанията за отказ и заличаване на регистрация на финансова институция.