logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

6 февруари 2014 г.

Днес председателят на Помирителната комисия за платежни спорове проф. д-р Камелия Касабова представи пред Управителния съвет на Българската народна банка годишния отчет за дейността на комисията през 2013 г.

През 2013 г. в Помирителната комисия за платежни спорове са постъпили 45 възражения по платежни операции. В това число за оспорени платежни операции с дебитни карти са подадени 16 възражения; за платежни операции с кредитни карти – 14 възражения; за други платежни операции – 10 възражения, а 5 възражения са по спорове, които не са от компетентност на Помирителната комисия.

Приключените помирителни производства са общо 78, като изготвените през отчетната година помирителни предложения са 41. В по-голямата си част случаите завършват с приемане на изготвеното помирителното предложение и от двете страни по спора или с постигане на споразумение между страните в хода на производството.