logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

6 февруари 2014 г.

Днес на свое заседание Управителният съвет на БНБ разгледа заявлението на „Система за електронни плащания България / СЕП България” АД, с което дружеството уведоми БНБ за желанието си за прекратяване извършването на дейност като оператор на платежна система с окончателност на сетълмента, подадено до БНБ по реда на чл. 102, ал. 1, във връзка с чл. 101, ал. 1, т. 7 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС). След като установи, че е налице изпълнение на условията по чл. 102 от ЗПУПС, Управителният съвет на БНБ на основание чл. 101, ал. 1, т. 7 от ЗПУПС отне издадения на „Система за електронни плащания България / СЕП България” АД лиценз за оператор на платежна система с окончателност на сетълмента.