logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

25 февруари 2014 г.

Днес в Българската народна банка в присъствието на членовете на Управителния съвет на банката бяха връчени удостоверения на победителите в конкурса за стипендианти на БНБ за 2014 година:

Боряна Радославова Антонова – студент редовно обучение, обучаваща се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” в Стопанска академия „Д.А.Ценов“ – Свищов, специалност „Финансов мениджмънт“, представила есе на тема „Фактори, влияещи върху кредитния растеж в България“;

Никола Илийчев Илиев – студент редовно обучение, обучаващ се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” в Стопанска академия „Д.А.Ценов“ – Свищов, специалност „Финансов мениджмънт“, представил есе на тема „Фактори, влияещи върху кредитния растеж в България“;

Виктор Видинов Маринков – обучаващ се за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в European University Institute – Флоренция, Италия, научна специалност „Economics“, представил есе на тема „Икономически ефекти за България от свободното движение на работна сила в Европейския съюз“.

Документи за участие в десетия ежегоден конкурс за стипендианти на БНБ подадоха общо 27 кандидати, от които 8 докторанти и 19 студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“. Всички 27 кандидати отговаряха на изискванията и бяха допуснати до по-нататъшно участие. Есетата на кандидатите бяха възложени за оценяване на определени от Комисията експерти, включително външни експерти, като всяка разработка беше оценена независимо от двама рецензенти. По решение на Комисията есетата на докторантите бяха възложени на рецензенти, придобили образователна и научна степен „доктор”. След като разгледа получените оценки на есетата и документите на кандидатите, Комисията реши да покани на интервю петима студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ и двама докторанти. На събеседването се явиха всички поканени. Кандидатите имаха възможност да представят и защитят тезите си, да определят сферата на интересите си и да обсъдят актуални въпроси с членовете на Комисията. Въз основа на проведените интервюта членовете на Комисията успяха да направят по-комплексна преценка за представянето на кандидатите. След внимателно обсъждане и при съблюдаване на Вътрешните правила Комисията предложи на Управителния съвет на БНБ да присъди две стипендии на студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ и една стипендия на докторант за 2014 г.

Основната цел на стипендиите е да подпомогне студенти и докторанти в специализирането и разработването на теми с важно значение за дейността на БНБ, а в перспектива и възможност да бъдат привлечени на работа в централната банка.

В конкурсите за стипендианти на БНБ (за периода от 2004 г. до януари 2014 г.) са кандидатствали 270 студенти и докторанти, а отпуснатите стипендии са 25.Снимки