logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

13 март 2014 г.

Днес на свое заседание Управителният съвет на БНБ прие нова Наредба № 27 за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа.

Наредбата има за цел да приведе нормативната уредба относно статистиката на външния сектор в съответствие с последните изменения на международните статистически стандарти и нормативни актове на Европейския съюз. Те са насочени и към намаляване на тежестта върху юридическите лица и едноличните търговци при подготовката и предоставянето на отчетите на БНБ.

В тази връзка с новата Наредба № 27 на БНБ се въвежда праг от 500 000 лв. за предоставяне на тримесечни статистически форми от фирмите при декларирани сделки по предоставяне или получаване на финансови кредити между местни и чуждестранни лица. Тримесечно ще се отчитат само финансови кредити, чийто размер е равен на или по-голям от левовата равностойност на 500 000 лв. Финансовите кредити в размер на левова равностойност от 50 000 до 500 000 лв. ще се отчитат веднъж годишно. По този начин отпада необходимостта фирмите с кредити до 500 000 лева да се отчитат пред БНБ всяко тримесечие, което означава, че още през април т.г. това задължение ще отпадне за около 6000 фирми.

Отново с цел намаляване на натоварването на отчетните лица се променят и праговете за отчитане на вземанията и задълженията по търговски кредити и други сделки. Те ще бъдат тримесечно отчитани само ако общата сума на тези вземания или задължения е равна на или надвишава 200 000 лв. (досега този праг беше 50 000 лв.). По този начин през април т.г. от това изискване ще бъдат освободени около 1300 фирми.

Новите прагове за тримесечната отчетност по финансовите и търговските кредити между местни и чуждестранни лица влизат в сила от 1 април 2014 г., с данните за първо тримесечие на 2014 г.

Изискванията към физическите лица по отношение предоставяне на информация на БНБ остават непроменени – те следва да се отчитат веднъж годишно до края на март само ако сумата на техните вземания и/или задължения надвишава 50 000 лева.

В новата наредба се прецизират и правилата за участниците в процеса на предоставяне на статистическа информация по електронен път.