logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

24 април 2014 г.

Управителният съвет на Българската народна банка прие на свое заседание на 24.04.2014 г. наредби за изменение и допълнение на Наредби № 2, 4, 11 и 20 на БНБ, както и нови наредби за капиталовите буфери и за управление на рисковете в банките. Промените целят привеждане на българското законодателство в съответствие с новата правна рамка на Европейския съюз за дейността на кредитните институции, създадена с приемането на Директива 2013/36 ЕС на Европейския парламент и Съвета от 26 юни 2013 г. и Регламент (ЕС) № 575/ 2013 на Европейския парламент и Съвета от 26 юни 2013 г., както и с извършените изменения и допълнения на Закона за кредитните институции (ЗКИ), обнародвани в ДВ бр. 27 от 2014 г.

С измененията на Наредба № 2 за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от БНБ по ЗКИ, се прецизират технически въпроси, произтичащи от промените в ЗКИ и се урежда редът, по който банките могат да получат разрешение от БНБ за участие в търгове на квоти за емисии на парникови газове.

Измененията и допълненията на Наредба № 4 на БНБ за изискванията към възнагражденията в банките въвеждат разпоредби, ограничаващи размера на получаваното променливо възнаграждение в зависимост от резултата до размера на постоянното трудово възнаграждение на съответния служител, разширява се обхватът на инструментите, които могат да бъдат използвани от банките за изплащане на променливи възнаграждения, и се прецизират досегашни разпоредби.

С новата Наредба № 7 за организацията и управлението на рисковете в банките се въвеждат разпоредби, по отношение на изисквания за структурата и организацията на управлението на риска, обособяване на комитет по риска и разширяване на досега съществуващите изисквания по отношение на техническите критерии за третирането на отделните видове риск. Обхватът на надзорния преглед, част от досегашната Наредба № 8 на БНБ, намира по-подробно регламентиране в новата наредба. Определят се конкретни разпоредби по отношение на квалифицираните дялови участия в предприятия извън финансовия сектор, третирането на експозиции, обезпечени с недвижими имоти, специфични изисквания към големите експозиции на банките, както и въвеждането на определени прагове на същественост по отношение на експозиции в неизпълнение.

С новата Наредба № 8 за капиталовите буфери на банките се въвеждат нормативни изисквания, свързани с установяването на методика за поддържане на предпазен капиталов буфер, специфичен за всяка банка антицикличен капиталов буфер, буфер за глобална системно значима институция („ГСЗИ“), буфер за друга системно значима институция („ДСЗИ“) и буфер за системен риск. Банка, която не покрива изискуемите нива на капиталовите буфери, подлежи на ограничения по отношение изплащането на дивиденти, променливи възнаграждения и плащания по други инструменти от капитала от първи ред. Капиталовите буфери се поддържат в допълнение към изпълнението на основните капиталови изисквания по Регламент (ЕС) № 575/2013 и гарантират, че банките натрупват по време на периоди на икономически растеж достатъчна капиталова база, с която да покрият потенциални загуби през неблагоприятни периоди.

Измененията и допълненията на Наредба № 11 на БНБ за управлението и надзора върху ликвидността на банките са свързани с въвеждане на няколко нови и допълване на досега съществуващи качествени изисквания за гарантиране на адекватно управление на ликвидния риск в банките.

Измененията и допълненията на Наредба № 20 на БНБ за издаване на одобрения по чл. 11, ал.3 от ЗКИ се налагат поради разширяване на нейния обхват чрез включване в него на изисквания към дейността на комитета за подбор на ръководни кадри, който банките бяха задължени да създадат с допълненията на ЗКИ, регламентиране на максималния брой и вид ръководни длъжности, които управляващите на банките могат да заемат в други дружества, както и въвеждане на общи изисквания за честно, почтено и независимо изпълнение на функциите при участие в управлението на банка.

Във връзка с горепосочените изменения, допълнения и приети нови наредби Управителният съвет на БНБ отмени досегашните наредби:

- Наредба № 7 на БНБ за големите експозиции на банките;

- Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции;

- Наредба № 9 на БНБ за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск;

- Наредба № 12 на БНБ за надзор на консолидирана основа;

- Наредба № 17 на БНБ за установяване размера на вложенията на банките по чл. 47 от Закона за кредитните институции.