logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

13 май 2014 г.

Управителният съвет на Българската народна банка прие на свое заседание Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 23 април 2009 г. за финансовите институции. С измененията текстовете на наредбата се привеждат в съответствие с промените на Закона за кредитните институции, както и с най-новите международни стандарти за борбата с изпирането на пари. Определят се критериите за съществена дейност, от която ще зависи регистрацията на финансовите институции в БНБ. Установява се нов минимален размер на капитал от 1 000 000 лв., който може да бъде набран само със собствени парични средства на съдружниците и акционерите. Въвежда се задължение за обявяване на действителните собственици. Повишават се изискванията към управителите на финансовите институции, като се отчита и тяхната репутация. Детайлно е уреден редът, по който заварените финансови институции да изпълнят задължението си за пререгистрация в установения от закона срок, за да продължат да извършват дейност.