logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

19 юни 2014 г.

На свое заседание днес Управителният съвет на БНБ одобри решение, с което приема, че „индикатори, публикувани от Българската народна банка“ по смисъла на Закона за потребителския кредит (§ 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби) са данните от лихвената статистика, изготвяна от Българската народна банка, съгласно Закона за БНБ и приложимите европейски правни актове, публикувани и поддържани на интернет страницата на БНБ.

Решението се приема във връзка с изменението и допълнението на Закона за потребителския кредит (ЗПК), което влиза в сила от 23.07.2014 г., и с промените, с които се цели по-добра защита на потребителите. В тази връзка беше изменена и дефиницията на „референтен лихвен процент“, който представлява пазарен индекс LIBOR, EURIBOR, SOFIBOR и/или индикатори, публикувани от БНБ и/или Националния статистически институт, или комбинация от тях. Референтният лихвен процент се използва като основа за изчисляване на приложимия към договора за кредит за потребители променлив лихвен процент.

Като резултат от тези промени кредиторът вече е длъжен да прилага референтен лихвен процент по определена от него методика. Методиката трябва да съдържа ясна и разписана изчислителна процедура (формула), в която се посочват видът, количествените изражения и относителната тежест на отделните компоненти (пазарни индекси и/или индикатори). Кредиторът е длъжен да публикува на интернет страницата си методиката и размера на референтния лихвен процент. По този начин потребителят има възможност сам да изчисли или провери прилагания към неговия договор за кредит референтен лихвен процент посредством наличието и публикуването на ясна изчислителна формула, базирана на публично оповестени компоненти - пазарни индекси и/или индикатори.

Това решение на УС на БНБ цели постигането на по-голяма прозрачност и информираност на клиентите на кредити.

В кратък срок ще бъде осигурен улеснен достъп за потребителите до данните от лихвената статистика чрез бърза връзка на началната страница на БНБ в интернет.