logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

30 юни 2014 г.

В съответствие с представения вчера на консултациите при държавния глава план на БНБ и правителството за осъществяване на всички необходими мерки за гарантиране на банковата стабилност в страната Управителният съвет на Българската народна банка прие промени в Наредба № 6 на БНБ за кредитиране на банки в левове срещу обезпечение при условията на чл. 33 от Закона за БНБ.

Съгласно решението, изискуемият процент на обезпечението по чл. 6 от Наредба № 6 се установява на 110 на сто от първоначалната сума на предоставения при необходимост ресурс.

* * *

Управителният съвет на Българската народна банка взе решение да намали, считано от 01.07.2014 г., лихвените проценти по депозити на „Корпоративна търговска банка“ АД до средния им пазарен размер за банковата система по видове, матуритет и валути, изчислен съгласно лихвената статистика на БНБ за размера на лихвените проценти по депозити към май 2014 г.

Решението е взето на основание чл. 115, ал. 1 и ал. 2, т. 2 и 3 и чл. 116, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 103, ал. 2, т. 24 от Закона за кредитните институции и чл. 16, т. 16 от Закона за БНБ.

Възлага изпълнението на настоящото решение на квесторите на „Корпоративна търговска банка“ АД, назначени с Решение № 77 от 25.06.2014 г. на УС на БНБ.

Същата мярка се прилага и по отношение на дъщерното й дружество „Креди Агрикол България“ ЕАД.

Решението подлежи на незабавно изпълнение на основание чл. 151, ал. 2 от ЗКИ.