logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

2 октомври 2014 г.

Днес бе изпратен официален отговор от УС на БНБ до национално представените работодателски и синдикални организации – Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара Съюз на българския бизнес, Българска търговско-промишлена палата, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Конфедерация на независимите синдикати в България, Конфедерация на труда „Подкрепа”, в отговор на тяхно писмо, относно информация за продажба на кредитите на ТБ „Виктория“ ЕАД. Текстът на писмото гласи:

Уважаеми господа,

В отговор на горепосоченото Ваше писмо, адресирано до управителя и членовете на Управителния съвет на БНБ, относно информация за продажба на кредитите на ТБ „Виктория“ ЕАД, след като обсъдихме въпроса, Ви информираме за следното:

Във връзка с цитираната от Вас информация в медиите използваме случая да припомним, че с прессъобщение от 16.09.2014 г. Българската народна банка публикува на интернет страницата си обстойна информация, относно взетите от Управителния съвет на БНБ решения за удължаване на срока на специалния надзор за „Корпоративна търговска банка“ АД („КТБ“ АД) и ТБ „Виктория“ ЕАД с още 2 месеца, съответно до 20-ти и 22-ри ноември 2014 г., както и мотивите за това и предстоящите действия по отношение на двете банки.

Прессъобщението посочи, че продължават да са налице условията, довели до поставяне на двете банки под специален надзор, а именно - остър недостиг на ликвидност за изпълнение на задълженията към вложителите и други кредитори. Тези задължения към септември 2014 г. са в размер на 6 227 521 хил. лв. за „КТБ“ АД и 285 786 хил. лв. за ТБ „Виктория“ ЕАД.

Прессъобщението на БНБ уточни, че „КТБ“ АД е поставена под специален надзор поради недостиг на ликвидност и не може да предостави ликвидна подкрепа на своята дъщерна банка ТБ “Виктория“ ЕАД. От своя страна ТБ „Виктория“ ЕАД не разполага с ликвидни активи, които да отговарят на изискванията на Наредба № 6 на БНБ и срещу които да получи ликвидност от БНБ по реда на правилата за кредитор от последна инстанция.

Независимо че оценката на активите и надзорните отчети на ТБ „Виктория“ ЕАД показват, че към този момент банката посреща регулаторните изисквания за капиталова адекватност, банката също така не може да получи държавна помощ. Причината за това е, че при разрешаването на такава помощ от Генерална дирекция „Конкуренция“ на Европейската комисия ТБ „Виктория“ ЕАД трябва да се разглежда като част от групата на КТБ, съответно изискванията за държавна помощ трябва да са изпълнени от групата като цяло.

Ето защо, както бе посочено и в прессъобщението на БНБ от 16.09.2014 г., към момента единственият източник за осигуряване на ликвидност на ТБ „Виктория“ ЕАД остава продажбата на неликвидни активи – кредити. При липсата на алтернативни източници за набавяне на ликвидност от банката, без която тя не би могла да посрещне задълженията към своите вложители и други кредитори, на квесторите на ТБ „Виктория“ ЕАД бяха дадени задължителни предписания, както следва:

- В срок до 23.09.2014 г. да изпратят покани до банките за участие в тръжна процедура за продажба на обособена част от кредитния портфейл на банката, като при наличие на интерес осигурят представянето на окончателните оферти не по-късно от 15.10.2014 г.

Както вече бе обявено в прессъобщението на БНБ от 16.09.2014 г., поканите са изпратени единствено до банки, на които бе дадена възможност да подадат оферти в продължение на три седмици.

- В срок до 20.10.2014 г. да внесат в БНБ доклад за получените оферти с информация дали най-високата предложена цена покрива всички задължения на ТБ „Виктория“ ЕАД към кредитори и депозанти.

Важно допълнение в публично оповестените на 16.09.2014 г. решения на УС на БНБ бе уточнението, че е възможно да не бъде взето окончателно решение за продажба на кредитния портфейл на ТБ „Виктория“ ЕАД. Окончателната преценка на това решение ще бъде извършена от УС на БНБ след анализ на комплекс от обстоятелства, в т.ч. стойността на получените оферти, резултата от проведените преговори с EPIC като представител на най-големите акционери на „КТБ“ АД, както и подхода, който окончателно ще бъде възприет спрямо групата КТБ.

Следва да се има предвид, че в рамките на специалния надзор спрямо ТБ „Виктория“ ЕАД не е била наложена мярка по чл. 116, ал. 2, т. 4 от Закона за кредитните институции, свързана с определяне на условия и допълнителни изисквания относно реда за разпореждане с имущество на банката. Следователно квесторите имат право да се разпореждат с част от активите на банката, когато такива действия са необходими за осигуряване на необходимата ликвидност за възстановяване на операциите й, при пазарни условия и под контрола на БНБ.

Също така използваме повода, за да потвърдим необосноваността на една друга идея, която тези дни бе подхвърлена в публичното пространство – продажбата на активи на банката да се извърши в рамките на производство по обявяването й в несъстоятелност. Следва да се има предвид, че към настоящия момент ТБ „Виктория“ ЕАД изпитва недостиг на ликвидност, но няма основание за искане за откриване на производство по несъстоятелност. Както беше оповестено още на 11 юли 2014 г., напомняме, че в резултат от прегледа на активите в двете банки от групата КТБ, извършен от независимите одитори, ТБ „Виктория“ ЕАД е банка с добро състояние на кредитния портфейл и неговото обезпечаване.

В заключение бихме желали да отбележим, че избраният от Вас от началото на случая с групата КТБ начин на комуникация с българската общественост, а именно чрез необосновани атаки през медиите към БНБ и систематични опити за оказване на натиск и компрометиране на независимата централна банка, не е от полза нито за разрешаването на този изключително важен и сложен казус, нито за съхраняването на доверието в банковата система. Такъв подход не съответства на сериозността на материята, която предполага отговорно и професионално отношение, при отчитане на известни ограничения за публичност, необходими за по-бързото и акуратно разрешаване на казуса. Превратното представяне на действията на БНБ е в ущърб на интересите на българското общество. За съжаление въпреки публично заявените намерения и разнопосочните работни идеи до този момент в БНБ не е получено нито едно законообосновано и структурирано предложение от Ваша страна, свързано с групата КТБ, което би било полезно и би спомогнало за решаването на казуса.

Като приложение към писмото, подписано от управителя на БНБ г-н Иван Искров, е изпратено и публикуваното прессъобщение на БНБ от 16.09.2014 г.