logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

13 октомври 2014 г.

По повод на изявления, изразяващи мнението, че БНБ трябва да назначи международен консултант, който на базата на данните за състоянието на „Корпоративна търговска банка” („КТБ” АД) да предложи начините за преструктуриране на банката, бихме искали да заявим:

Още през месец юли Българската народна банка е назначила международни консултанти във връзка с осъществяване на надзорните й функции по силата на Закона за кредитните институции. Както е известно, и в момента в „КТБ” АД се извършва цялостна оценка на качеството на активите, която трябва да бъде осъществена в срок до 20.10.2014 г., от три независими одиторски компании: „АФА“ ООД , „ДЕЛОЙТ ОДИТ“ ООД и „ЪРНСТ И ЯНГ“ ООД. Последните две са сред четирите най-добри международни компании, които участваха в проведената през тази година в еврозоната оценка на качеството на активите на 128-те най-големи банкови групи.

БНБ е отговорна за избора на консултанти единствено и само по отношение на оценката на качеството на активите и произтичащото от нея отражение върху оценката на капиталовата адекватност на КТБ, като в тази посока са предприети своевременно необходимите действия.

Що се отнася до възможните начини на преструктуриране на КТБ и изобщо на банки, дефинирани като проблемни, следва да се има предвид, че различните инструменти за преструктуриране, както и условията за прилагането им, са добре известни и детайлно разписани в Директива 2014/59/ЕС за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, чието въвеждане в българското законодателство предстои до края на 2014 г. В тази връзка, ако се наложи преструктуриране на КТБ, то може да бъде извършено само след приемането на съответни законодателни промени, регламентиращи реда и условията за това, доколкото инструментите за преструктуриране и тяхното прилагане не са уредени към настоящия момент в българското законодателство.

В случай че планът за преструктуриране изисква и държавна помощ, следва да се има предвид, че министърът на финансите е националният орган, съгласно Закона за държавните помощи, който осъществява наблюдението, координацията и взаимодействието с Европейската комисия в областта на държавните помощи. Такъв план следва да бъде подготвен с водещата роля на Министерството на финансите в съответствие с правилата и изискванията за държавна помощ в Европейския съюз. В случай че правителството се нуждае от консултант за тази дейност, то може да наеме такъв.

В тази насока е проведена и съответната кореспонденция с Министерството на финансите. Нееднократно сме заявявали, че БНБ ще продължи да подпомага министерството с експертния си потенциал в рамките на своите компетенции и правомощия при подготовката и разработването на планове за преструктуриране, свързани с прилагането на схеми за държавна помощ в банковия сектор.