logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

16 октомври 2014 г.

На 15 и 16.10.2014 г. в медиите бе разпространена информация, че базираната в Австрия компания ЕPIC представлява тримата основни акционери на Корпоративна търговска банка АД (КТБ), разработила е няколко варианта за спасяване на КТБ, желае да рекапитализира КТБ, готова е да добави в капитала на банката самостоятелно или в сътрудничество с държавата 600 млн. лв., но не получава достатъчно съдействие и необходимото разбиране от българските власти, включително БНБ, за да оцени реалното състояние на КТБ.

Във връзка с гореизложеното и в качеството си на държавна институция, която регулира и осъществява надзор върху дейността на банките в страната с оглед поддържане стабилността на банковата система и защита интересите на вложителите, бихме искали да поясним следното:

ЕPIC не е представил в БНБ документи, удостоверяващи, че представлява акционера VTB Capital.

EPIC не е представил в БНБ документи, удостоверяващи, че представлява акционера Bulgarian Acquisition Company II S.a.r.L., Люксембург.

Bulgarian Acquisition Company II S.a.r.L., Люксембург е дружество, косвено контролирано чрез други компании от Генералния държавен резерв на Султаната на Оман. Към настоящия момент EPIC е представил мандатно писмо от Фонда на Генералния държавен резерв на Султаната на Оман (Фонда), който обаче не е пряк акционер в КТБ. Също така мандатното писмо е подписано от лице, за което не е потвърдено, че има представителни права по отношение на Фонда.

EPIC е представил в БНБ единствено редовни оторизационни документи, подписани от „Бромак“ ЕООД. По този повод БНБ вече е обърнала внимание, че във връзка с медийните публикации, свързани с разследване за пране на пари и други престъпления срещу собственика на “Бромак” ЕООД Цветан Василев, следва да се имат предвид изискванията за надеждност и пригодност, на които трябва да отговарят лицата, които пряко или косвено притежават или придобиват акции на банка, съгласно българското и европейското законодателство.

В допълнение към това, към настоящия момент от EPIC не са представени поисканите с писма на БНБ от 15 септември 2014 г. и 30 септември 2014 г. документи, удостоверяващи готовността на акционерите, които EPIC евентуално представлява, да осигурят нужните финансови средства за оздравяването на КТБ, както и действителната разполагаемост с такива средства или други активи от страна на тези акционери.

Във връзка с друга част от разпространяваните твърдения следва да бъде отбелязано, че до този момент EPIC не е представил в БНБ планове и варианти за оздравяване или преструктуриране на КТБ или ТБ „Виктория“ ЕАД.

Последното засега писмо, изпратено от БНБ до EPIC, е от 3 октомври 2014 г., в което отново се изискват горепосочените документи, като до този момент няма постъпил отговор. На 8 октомври 2014 г. на EPIC са изпратени бележки и предложения по текста на Споразумение за неразкриване на информация, което би следвало да бъде подписано с квесторите на КТБ и ТБ „Виктория“ АД. До този момент няма постъпил отговор и по този въпрос.

В заключение бихме искали да заявим, че БНБ отново потвърждава своята готовност за диалог и обсъждане на законово допустимите пазарни решения и предложения за решаване на изключително важния и сложен въпрос с КТБ.

Централната банка и екипите от квестори и одитори продължават работата в съответствие с обявения публично график и в съществуващите законови рамки за точна и прецизна оценка на състоянието на банкова група КТБ и взимане на най-доброто решение.

БНБ няма да се поддаде на каквито и да е необосновани атаки през медиите към институцията и систематични опити за оказване на натиск и компрометиране на независимата централна банка. Ръководили сме се и ще продължаваме да го правим само и единствено от интересите на българската общественост в съответствие с действащото законодателство.