logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

24 април 2019 г.

Управителният съвет на БНБ прие Наредба № 20 за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции.

Наредбата усъвършенства досегашната правна уредба, като я развива в съответствие с последните изменения в Закона за кредитните институции и изискванията на Насоките за оценка на пригодността на членовете на ръководния орган и лицата, заемащи ключови позиции, приети от Европейския банков орган и Европейския орган за ценни книжа и пазари.

Въведени са изрични критерии за установяване на необходимия професионалния опит по отношение на членовете на надзорния съвет.

Регламентирано е задължение на банките да приемат политика за подбор и оценка на пригодността на членовете на ръководните органи на банката, като е уредено и нейното минимално съдържание. Предвидено е в политиката да се включат правила за насърчаване на многообразието в рамките на съветите, чиято цел е да се осигури широк диапазон от качества и компетенции, което да гарантира представянето на разнообразни гледни точки и изразяването на независими едно от други становища.

Описана е подробно информацията, която банките трябва да представят на БНБ текущо и при избор на нови членове в управителния съвет, съвета на директорите, надзорния съвет, прокуристи и лица, заемащи ключови позиции.

Според наредбата издадените одобрения на членовете на управителния съвет (съвета на директорите) и на надзорния съвет до влизането в сила на наредбата запазват действието си.