logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

27 февруари 2020 г.

Днес Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) издаде лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари на „Майфин“ ЕАД (в процес на учредяване) на основание чл. 37, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) след като установи, че заявителят е предоставил всички изискуеми сведения и документи и са изпълнени условията за издаване на лиценз по чл. 10 от ЗПУПС и съответните изисквания на Наредба № 16 на БНБ от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от ЗПУПС и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента.

Съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗПУПС дружеството е уведомило БНБ, че възнамерява да предоставя като допълнителна дейност платежните услуги по чл. 4, т. 3, 4, 5 (предложение първо), 7 и 8 от ЗПУПС.