logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

12 март 2020 г.

В рамките на ежегодния конкурс на Българската народна банка (БНБ) за стипендианти Управителният съвет на БНБ взе решение да присъди стипендии за 2020 г. на:

• Боян Дафинов Каменов – студент в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“;

• Михаил Емилов Димитров – студент в Икономическия университет – Варна, специалност „Корпоративни финанси“;

• Мария-Магдалена Мартинова Маркова – студент в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“;

• Андриан Андреянов Ямболов – докторант в Гьоте университет, Франкфурт, Германия.

На 12 март 2020 г. в БНБ, в присъствието на членовете на Управителния съвет на банката бяха връчени удостоверенията на победителите в конкурса за стипендианти на БНБ за 2020 г., при спазване на предприетите в БНБ мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19.

Основната цел на стипендиантската програма на БНБ е да подпомага студенти и докторанти в разработването на теми, свързани с мандата и дейността на БНБ. Изискванията към кандидатите и условията на конкурса за стипендианти на БНБ са достъпни на интернет страницата на централната банка тук.

Документи за участие в конкурса подадоха общо 23 кандидати, от които 7 докторанти и 16 студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър”. Двама от кандидатите се обучават в университети в чужбина, а 21 – в български университети. След като разгледа постъпилите документи на кандидатите, Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ (Комисията) допусна до участие в конкурсната процедура 21 кандидати.

Първият етап от конкурса включваше написването на есе по предварително зададена тема: за студентите магистри – „Бъдещето на физическите пари”, а за докторантите – „Променящите се взаимоотношения между централните банки и правителствата”. Есетата на кандидатите бяха възложени за анонимно оценяване на определени от Комисията рецензенти. Всяка разработка беше оценена независимо от двама рецензенти.

След като взе под внимание документите на кандидатите, есетата, получените рецензии и оценки на рецензентите, поставени на есетата на кандидатите, и след допълнителна дискусия, Комисията взе решение да допусне до интервю шестима кандидати – студенти, обучаващи се за ОКС „магистър“, и двама кандидати – докторанти. На събеседването се явиха всички поканени. Кандидатите имаха възможност да представят и аргументират тезите си, да определят сферата на интересите си и да проведат дискусия с членовете на Комисията.

Въз основа на представените документи на кандидатите, есетата, получените рецензии и оценки, както и на проведените интервюта, членовете на Комисията направиха комплексна преценка за представянето на кандидатите. По предложение на Комисията Управителният съвет на БНБ реши през 2020 г. да бъдат присъдени три стипендии за студенти, обучаващи се за придобиване на ОКС „магистър“, и една стипендия за кандидат, обучаващ се за придобиване на образователна и научна степен „доктор“.

В конкурсите за стипендианти на БНБ (за периода от създаването на стипендиантската програма през 2004 г. досега) са кандидатствали общо 428 студенти и докторанти, а отпуснатите досега стипендии са 38.