logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

9 юли 2020 г.

На 9 юли 2020 г. Управителният съвет на Българската народна банка прие решение, че ще спазва гласуваните от Европейския банков орган (ЕБО) Насоки - EBA/GL/2020/07 от 2 юни 2020 г. за отчитане и оповестяване на експозициите, предмет на мерки, приложени в отговор на кризата COVID-19. Насоките са публикувани на интернет страницата на ЕБО. С тези Насоки ЕБО въвежда единен координиран подход за събиране на допълнителна информация с оглед проследяване приложението на Насоки на ЕБО - EBA/GL/2020/02 от 2 април 2020 г.

Тъй като изискванията за отчитане и оповестяване са в контекста на пандемията COVID-19, се очаква те да бъдат ограничени във времето. Очакваният период за тяхното приложение е 18 (осемнадесет) месеца.