logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

21 юли 2020 г.

Управителният съвет на БНБ прие решение за прилагане от 1 септември 2020 г. на „Насоки за определяне на среднопретегления падеж на транша в съответствие с член 257, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013“ (EBA/GL/2020/04 от 04.05.2020 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница.

С тези Насоки е представена методологията за определяне на падежа на транша, който представлява допълнителен параметър, въведен в новата законодателна рамка за секюритизация от 1 януари 2019 г., необходим на кредитните институции, използващи вътрешнорейтинговия подход (SEC-IRBA) или подхода на външни рейтинги (SEC-ERBA) за изчисляване на капиталовите изисквания за всички секюритизиращи позиции, които принадлежат към една и съща секюритизационна сделка.

Пълния текст на Насоките може да намерите тук.Прикачени файлове

Насоки за определяне на среднопретегления падеж на транша в съответствие с член 257, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013 (EBA/GL/2020/04 от 04.05.2020 г.) Изтегли PDF (259 KB)