logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

8 октомври 2020 г.

Днес Управителният съвет на БНБ прие решение за прилагане от 1 януари 2022 г. на „Насоки за редуциране на кредитния риск за институции, прилагащи вътрешнорейтинговия подход, със собствени оценки на загубата при неизпълнение (LGD)“ (EBA/GL/2020/05), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница.

Насоките се прилагат във връзка с вътрешнорейтинговия подход, в съответствие с трета част, дял II, глава 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и по-специално от институциите, на които е разрешено да използват собствени оценки за LGD в съответствие с член 143 от същия регламент. Посредством тези Насоки се определя признаването на кредитна защита с гаранции, както и признаването на обезпечена кредитна защита.

Пълният текст на Насоките може да намерите тук.