logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

30 ноември 2020 г.

Управителният съвет на БНБ идентифицира като други системно значими институции (ДСЗИ) осем банки, за които определи ниво на буфер за ДСЗИ

На проведено на 29 октомври 2020 г. заседание Управителният съвет (УС) на БНБ определи като други системно значими институции (ДСЗИ) осем банки на основание чл. 9, ал. 8, във връзка с чл. 9, ал. 1 и съгласно критериите по чл. 9, ал. 7 от Наредба № 8 на БНБ и общоевропейската методика, изложена в Насоките на Европейския банков орган1. УС на БНБ определи ниво на буфер за ДСЗИ, съгласно чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба № 8, на индивидуална и консолидирана основа, приложим към общата стойност на рисковите експозиции, в размер, както следва:

Банки

Размер на буфер за ДСЗИ

Считано от 1 януари 2021 г.

УниКредит Булбанк АД

1.00%

Банка ДСК EАД

1.00%

Първа инвестиционна банка АД

1.00%

Обединена българска банка АД

0.75%

Юробанк България АД

0.75%

Райфайзенбанк (България) ЕАД

0.75%

Българска банка за развитие АД

0.50%

Централна кооперативна банка АД

0.50%

В съответствие с чл. 11, ал. 3 от Наредба № 8 оповестяването на решението се извършва един месец след уведомлението до Европейската комисия, Европейския съвет за системен риск, Европейския банков орган и компетентните и определените органи на съответните държави членки.

Решението на УС на БНБ е взето при спазване на заложените процедури за макропруденциални инструменти с Европейската централна банка съобразно чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 година за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции.

Разделът за буфера за други системно значими институции на интернет страницата на БНБ е актуализиран съгласно взетото решение.

____________

1 Насоки относно критериите за определяне на условията за прилагане на член 131, параграф 3 от Директива 2013/36/ЕС (Директива за капиталовите изисквания) във връзка с оценяването на други системно значими институции (Д-СЗИ), EBA/GL/2014/10