logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

1 декември 2020 г.

Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие Наредба № 40 за определяне на размера на таксите за покриване на административните разходи на Българската народна банка, произтичащи от функциите по надзор и преструктуриране.

Наредбата се издава на основание чл. 59а от Закона за БНБ, който предвижда възможност Българската народна банка да събира годишни такси за покриване на административните разходи, произтичащи от функциите по надзор и преструктуриране на поднадзорни лица.

С наредбата се дефинират преките и косвени разходи на БНБ по надзор и преструктуриране на поднадзорни лица. Досега тези разходи се покриваха от паричния доход на БНБ. Преките разходи са директно свързани с дейността на управление „Банков надзор“ и на съответните звена в управление „Емисионно“ и управление „Банково“. Косвените разходи представляват част от разходите за дейността на структурните звена, които осигуряват административното обслужване на звената, пряко ангажирани в съответните дейности, изчислени пропорционално спрямо броя служители на съответното специализирано звено, ангажирано с банков надзор, платежен надзор или дейности по преструктуриране.

Методиката за определяне на размера на таксите, дължими от поднадзорните лица, е съобразена с модела, прилаган от Европейската централна банка, съгласно Регламент (ЕС) № 1163/2014 на Европейската централна банка от 22 октомври 2014 година относно надзорните такси (ЕЦБ/2014/41) и направените в него изменения с Регламент (ЕС) №2019/2155 на Европейската централна банка от 5 декември 2019 г. Поради обстоятелството, че поднадзорните на БНБ лица са както банки (обект на дейност по надзор и преструктуриране), така и небанкови доставчици – платежни институции, дружества за електронни пари, доставчици на услуги по предоставяне на информация за сметка и оператори на платежни системи с окончателност на сетълмента (обект само на платежен надзор), методиката за определяне на дължимите такси е разработена в две направления.

Разходите на БНБ по линия на банковия надзор и дейността по преструктуриране се покриват с такси от кредитните институции, като 10% от годишните разходи се разпределят поравно между задължените лица (фиксиран компонент), а останалата част от разходите (променлив компонент) се разпределя в зависимост от пазарния дял на банките (дял в „сума на активите“) и техния рисков профил (дял в „обща рискова експозиция“), с прилагане на тегло от 50% за двата показателя.

Разходите на БНБ за платежния надзор се разпределят между поднадзорните лица като 10% от годишните разходи се разпределят поравно между тях (фиксиран компонент), а останалата част от разходите (променлив компонент) се разпределя пропорционално на дела на съответния задължен субект при прилагане на следните показатели - „Брой извършвани дейности“, „Общо активи“ и „Брой представители“, с относително тегло съответно от 50%, 45% и 5%. Подбраните показатели са съобразени със съответните специфики при извършване на платежния надзор.

Прогнозните изчисления за размера на разходите на БНБ за 2020 г. по линия на банковия надзор, платежния надзор и дейността по преструктуриране на кредитни институции, базирани на фактически извършените разходи до края на юни 2020 година, възлизат на около 14.5 млн. лв. Окончателният размер на тези разходи, които поднадзорните лица ще платят през 2021 година, ще бъде определен на база на фактически извършените от БНБ съответни разходи за 2020 година.