logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

17 декември 2020 г.

Управителният съвет на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 на БНБ за определяне на реда на финансиране на административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ). Промените са на основата на предложение от ФГВБ, изготвено в съответствие с чл. 2, ал. 6 от Закона за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ).

Промените отразяват изискването на § 56, ал. 1 от Закона за изменение и допълнение на закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (обн. ДВ, бл. 37 от 2019 г.), на основата на което на 27 юли 2020 г. ФГВБ прехвърли за управление на БНБ Фонда за преструктуриране на банки (ФПБ), което води до необходимост от изключване на административните разходи на ФПБ от обхвата на Наредба № 29 на БНБ. Промените също отразяват изменение в чл. 7, т. 15 от ЗГВБ, с което отпада задължението на ФГВБ да представя на БНБ приетия от Управителния съвет на ФГВБ бюджет на административните разходи и изпълнението му.

Друга част от промените изрично уточнява, че размерът на гарантираните влогове се изчислява въз основа на предоставената от банките на ФГВБ информация по реда на Наредба №30 на БНБ за изчисляване на размера и събиране на дължимите от банките премийни вноски по ЗГВБ. Прецизирана е и формата за представяне на бюджета за административни разходи на ФГВБ, както и третирането на несъществените по размер приходи, които постъпват в бюджета на ФГВБ, различни от дължими от банките такси.