logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

21 март 2023 г.

БНБ и българската банкова общност мигрираха успешно към T2,
новата платежна система за големи плащания на Евросистемата

На 20 март 2023 г. Евросистемата стартира успешно новата платежна система за големи плащания T2, която се състои от система за брутен сетълмент в реално време (RTGS) и централизиран инструмент за управление на ликвидността. T2 заменя TARGET2 като новата RTGS система, която ще извършва сетълмент на плащания, свързани с операциите по парична политика на Евросистемата, както и междубанкови плащания и търговски трансакции. Обновената система ще допринесе за хармонизацията и подобряването на ефективността на финансовите пазари в Европа.

Българската народна банка и банковата общност в България, заедно с българските спомагателни системи за клиентски плащания в евро и за сетълмент на ценни книжа (BISERA7-EUR, Депозитаря на държавни ценни книжа в БНБ и „Централен депозитар“ АД) мигрираха успешно към новата платформа за TARGET услуги на 20 март 2023 г. От 2010 г. БНБ оперира националния системен компонент TARGET2-BNB на системата TARGET2.

Пълният текст на прессъобщението на Европейската централна банка можете да прочетете тук.