logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

26 април 2023 г.

Днес Управителният съвет на БНБ прие решение за прилагане на „Насоки на ЕБО, издадени въз основа на член 84, параграф 6 от Директива 2013/36/ЕС за определяне на критерии за установяването, оценката, управлението и редуцирането на рисковете, произтичащи от потенциални промени в лихвени проценти и за оценката и наблюдението на риска от кредитния спред на дейностите на институциите извън търговския портфейл“ (EBA/GL/2022/14), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница, считано от 30 юни 2023 г., с изключение на разделите, отнасящи се за кредитния спред, които се прилагат от 31.12.2023 г.

Тези Насоки отменят „Насоки относно управлението на лихвения риск, произтичащ от дейности извън търговския портфейл“ (EBA/GL/2018/02).

Пълния текст на Насоките можете да намерите тук.