logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

1 юни 2023 г.

На свое заседание Управителният съвет на БНБ прие решение, че Българската народна банка, като орган за преструктуриране на кредитни институции, възнамерява да спазва считано от 1 януари 2025 г. „Насоки за органите за преструктуриране във връзка с публикуването на механизма за прилагане на обезценяване и преобразуване и споделяне на загуби“ (EBA/GL/2023/01). Насоките са издадени от Европейския банков орган и са публикувани на официалната му страница. Решението е взето от Управителния съвет на БНБ на основание чл. 16, т. 21 от Закона за Българската народна банка.

Насоките съдържат препоръки относно оповестяването на информация за начина, по който органите за преструктуриране упражняват правомощието за обезценяване и преобразуване на капиталови инструменти и задължения, които споделят загуби, по-специално в контекста на прилагането на инструмента за споделяне на загуби.