logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

20 юли 2023 г.

На свое заседание, проведено на 20 юли 2023 г., Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие решение на основание чл. 9, във връзка с § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 44 на БНБ от 28 юли 2022 г. за условията и реда за избор на независими оценители по чл. 55а от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (Обн. ДВ. бр. 65 от 12 Август 2022 г.), за обявяване на процедура за включване в списъка на независимите оценители за извършване на оценки по чл. 55 и чл. 106 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (ЗВПКИИП) по отношение на кредитни институции и групи, за които БНБ е орган за преструктуриране.

Информация относно изискванията към кандидатите за независими оценители, списък на документите, с които се удостоверява изпълнението на изискванията, срокове и ред за подаване на заявления за участие в подбора и образци на заявление и декларации са публикувани на страницата на Българската народна банка в интернет – рубрика „Преструктуриране на банки“, подрубрика „Обявени процедури за включване в списъка“.