logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

24 юли 2023 г.

На свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие изменения в: „Общи условия на Българската народна банка за обслужване на клиенти с банкноти и монети по обявена стойност“, „Общи условия на Българската народна банка за провеждане или оказване на съдействие при провеждане на обучения за работа с банкноти и монети съгласно Наредба № 18 на БНБ“ и „Тарифа за таксите, които Българската народна банка събира за обслужване на клиенти с банкноти и монети“, които са публикувани на интернет страницата на БНБ и влизат в сила от 1 август 2023 г.

С измененията в „Общи условия на Българската народна банка за обслужване на клиенти с банкноти и монети по обявена стойност“ се предвижда банките и доставчиците на услуги (в качеството им на пълномощници на банките по смисъла на тези общи условия) да предоставят на БНБ само нотариално заверени спесимени от подписите на своите законови представители и надлежно упълномощени служители.

С измененията в „Общи условия на Българската народна банка за провеждане или оказване на съдействие при провеждане на обучения за работа с банкноти и монети съгласно Наредба № 18 на БНБ“ се актуализират размерите на таксите, които БНБ събира за провеждане на обучения по чл. 2, б. „а“ и по чл. 2, б. „б“ от тези общи условия, както и за оказване на съдействие при обучение.

С измененията в „Тарифа за таксите, които Българската народна банка събира за обслужване на клиенти с банкноти и монети“ се актуализират размерите на таксите, които БНБ събира за услуги с банкноти и монети, като същевременно са вдигнати праговете на сумите, до които БНБ предоставя тези услуги, без да начислява такси, включително са премахнати таксите за приемане и размяна на разменни монети с номинал 5 стотинки.