logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

24 август 2023 г.

Днес Управителният съвет на БНБ прие решение за прилагане от 3 ноември 2023 г. на Насоки EBA/GL/2023/04 относно политиките и механизмите за контрол за ефективно управление на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма (ИП/ФТ) при предоставянето на достъп до финансови услуги.

Адресати на насоките са кредитните и финансовите институции, както са определени в член 3, параграфи 1 и 2 от Директива (ЕС) 2015/849, които са оператори на финансовия сектор, както са определени в член 4, параграф 1a от Регламент (ЕС) № 1093/2010. Адресати са също така и компетентните органи, както са определени в член 4, параграф 2, подточка iii) от Регламент (ЕС) № 1093/2010. Настоящите насоки допълват Насоките на ЕБО относно рисковите фактори, свързани с ИП/ФТ (EBA/GL/2021/02). С промените се определят по-подробно политиките, процедурите и механизмите за контрол, които кредитните и финансовите институции следва да прилагат, за да намалят и управляват ефективно рисковете от ИП/ФТ в съответствие с член 8, параграф 3 от Директива (ЕС) 2015/849, включително мерки по отношение на предоставянето на платежна сметка за основни операции в съответствие с член 16 от Директива 2014/92/ЕС. С Насоките се въвежда изискването кредитните и финансовите институции да въведат чувствителни към риска политики и процедури, за да гарантират, че техният подход към прилагането на мерки за комплексна проверка на клиента не води до неоправдано лишаване на клиенти от законен достъп до финансови услуги.

Пълният текст на Насоките се намира тук.