logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

12 септември 2023 г.

Депозитарят на ДЦК в БНБ се присъедини към TARGET2-Securities

В съответствие с изпълнението на ангажиментите по Националния план за въвеждане на еврото в Република България, на 11 септември 2023 г. Депозитарят на ДЦK в Българската народна банка (ДДЦК) се присъедини към платформата на Евросистемата за сетълмент на ценни книжа ТАРГЕТ2-Ценни книжа (TARGET2-Securities, T2S). Миграцията към T2S е резултат от съвместната работа между БНБ и Евросистемата, започнала през 2021 г.

На 28 юли 2023 г. БНБ, като собственик и оператор на ДДЦК, получи официално одобрение от Управителния съвет на ЕЦБ относно заявката на ДДЦК за свързване с T2S.

T2S е една от услугите на TARGET, предоставяни от Евросистемата, позволяваща хармонизиране на сетълмента на ценни книжа в централнобанкови пари на общоевропейско ниво. Участието на ДДЦК в T2S ще допринесе за по-добра достъпност на българските ДЦК, деноминирани в евро, за инвеститори от ЕС и е важна стъпка към приемането на еврото в България. Заедно с ДДЦК към T2S се присъедини и другият български депозитар – „Централен депозитар“ АД.

Във връзка с присъединяването към T2S Управителният съвет на БНБ прие съвместна Наредба на Министерството на финансите (МФ) и БНБ за изменение и допълнение на Наредба № 5 на МФ и БНБ за условията и реда за придобиване, изплащане и търговия с държавни ценни книжа, както и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 на БНБ за сетълмент на държавни ценни книжа. Посочените наредби обезпечават нормативно промените, произтичащи от присъединяването към T2S и влизат в сила от 11 септември 2023 г.