logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

29 август 2003 г.

Българска народна банка уведомява обществеността, че въз основа на проведена и приключена лицензионна процедура със Заповед № РД 22-1067 от 13.08.2003 г. на управителя на БНБ Св. Гаврийски е издадена лицензия за извършване на банкова дейност на “Банка Запад – Изток” АД, гр. София, бул. “Драган Цанков” № 36, СТЦ – Интерпред, блок Б № 105. Лицензията дава право за извършване на всички сделки по чл.1, ал.1 и 2 от Закона за банките, с изключение на сделки с ценни книжа и издаване и управление на банкови карти. С решение № 1 от 28.08.2003 г. на Софийски градски съд, фирмено отделение, по фирмено дело № 9270/ 2003 г. е извършена съдебната регистрация на банката.

“Банка Запад – Изток” АД има акционерен капитал в размер на 13 690 810 лв. и се представлява от всеки двама от членовете на управителния съвет – Душан Валенчич, Матей Филатов и Богдан Подлесник. Банката ще започне да извършва дейността си след изпълнение на предвидените в закона технически условия и вписване на издадената лицензия в регистъра на БНБ.