logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

28 ноември 2003 г.

На 28 ноември 2003 г. на основание чл.19, ал.5, т.1 от Закона за банките, във връзка с чл.26 и чл.27, ал.2 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от БНБ, чл.101, ал.1, предложение второ и ал.2 от Закона за банките и чл.37 от ЗАП подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде Разрешение на “Булбанк” АД, гр. София, да придобие 100% от дяловете в капитала на небанковото дружество “Унилизинг” ООД.